ਹੌਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸੀਨ ਹੈ!


ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: