ਸੁਪਰਗਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇ ਕਾਰਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਟ ਫੱਕਡ, ਫੇਸ ਫੱਕਡ, ਲੈਸਬੋ ਸਟ੍ਰੈਪ-ਆਨ ਫੱਕਡ, ਅਤੇ ਕਮਸ਼ੌਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ


ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: