ਸਟੀਪਸਨ ਨੇ ਏ.ਏ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬੁਸਟੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ - ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ


ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: