ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ


ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: